Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturobiorców / zleceniobiorców )

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe przekazane do PRB „REMBUD” w wyniku realizacji współpracy handlowej z Państwem jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel. 17/ 276 18 20.

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rembud.un.pl

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f, w celach związanych z realizacją współpracy handlowej.
Przetwarzane dane osobowe obejmują następujące kategorie: imię, nazwisko, adres zamieszania, nazwa firmy, adres siedziby firmy lub adres do korespondencji, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie w ww. celach. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację współpracy np. obsługa procesu reklamacji. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel. 17/ 276 18 20.

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rembud.un.pl

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f to jest, prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel. 17/ 276 18 20.

przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel. 17/ 276 18 20.

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rembud.un.pl

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zatrudnianiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz f przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług . Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna dla partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców, inwestorów, ich pracowników i współpracowników oraz innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej)

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe przekazane do PRB „REMBUD” w wyniku realizacji współpracy w ramach realizacji umów z Państwem jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMBUD” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. Tunelowa 2, tel. 17/ 276 18 20.

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sekretariat@rembud.un.pl

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f, w celach związanych z realizacją umów. Możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą.

Dane które przetwarzamy mogą do nas być dostarczone w sytuacjach, w których udostępnili nam Państwo swoje dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (korespondencyjnie, e-mailowo, telefonicznie). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktur, lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności, a także do realizacji umów cywilnoprawnych.

Przekazane dane będą przetwarzane przez okres do czasu odwołania zgody na przetwarzanie w ww. celach. Posiada Pani(a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani() prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.